Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Nutnost změny profesní přípravy učitelů

 

 

 

ABSTRAKT:

 

Práce objasňuje nutnost zásadní proměny v profesní přípravě učitelů základních a středních škol, současně se zabývá tím, jakou cestou by se vzdělávání budoucích učitelů mělo ubírat, a z pohledu managementu vzdělávání navrhuje konkrétní opatření, jež by k realizaci proměny byla nezbytná. Autor poukazuje na závažnost problematiky v širších souvislostech a opírá se o analýzu studijních plánů pedagogických fakult. Hlavní důvod k proměně profesní přípravy učitelů je spatřován v nedostatečném reflektování aktuálních potřeb současné společnosti, a to jak v obsahu, tak formě vzdělávání budoucích učitelů. 

 

OBSAH

ÚVOD

1  KONTEXT DOBY COBY ZÁVAŽNÝ IMPERATIV

1.1  Hrozby globálního i subglobálního charakteru

1.2 Globální kultura, hyperkultura

1.3 Individualismus, egoismus a kult mládí

1.4 Nemocná společnost

1.5 Společnost vědění

1.6 Současná rodina

1.7 Dětství a výchova v současnosti

2 SOUČASNÝ STAV PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ

2.1 Škola v současné společnosti a její nové potřeby

2.2 Prestiž učitele

2.3 Učitelská způsobilost

2.4 Stav profesní přípravy učitelů

2.5 Pedagogické fakulty

2.6 Analýza studijních plánů

3 CÍLE PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ V KONTEXTU DOBY

3.1 Výzvy pro budoucnost

3.2 Úloha školy

3.3 Učitel a žák

3.4 Kvalita učitele – východisko k profesionalizaci

3.5 Změny v obsahu profesní přípravy učitelů

3.6 Jak vzdělávat budoucí učitele

3.7 Vzdělavatelé budoucích učitelů a pedagogické fakulty

4  HLAVNÍ KROKY K REALIZACI NOVÝCH CÍLŮ

ZÁVĚR 

 

 

 

ÚVOD

 

„Naším úkolem je co nejlépe připravit společnost na budoucnost.“

(Paul Kennedy)

 

Žijeme v době, která dává lidstvu jasná znamení, že jeho existenční jistoty začínají být vážně ohroženy. Současně s tím se život lidí, alespoň v rozvinuté části světa, stává den ze dne pohodlnějším, takže výstražná znamení nejsou brána příliš vážně, ba dokonce se zdá, že v euforii blahobytu bývají někdy znevažována. Tím pravděpodobnost hrozících katastrof narůstá.

 

Vstříc takovéto budoucnosti vyrůstá nová generace, kterou její vychovatelé spíše hýčkají a snaží se ji ochraňovat před pohledem na tvrdou realitu – jednak realitu, která se ani člověku postmoderní společnosti mnohdy v běžném životě nevyhýbá, jednak realitu, která se coby globální přízrak přibližuje zahalena pod závojem pestrých možností technických výdobytků. Máme-li se však na budoucnost plnou nejistot připravit, je zapotřebí realitu znát. Je zapotřebí znát nebezpečí, před nimiž stojíme, abychom se mohli ochránit.

 

Před společností pravděpodobně vyvstává nutnost, jež spočívá ve výchově nového týmu expertů, kteří budou mladou generaci zodpovědně seznamovat s realitou a připravovat ji na život ve společnosti, jež bude muset řešit důsledky nezodpovědnosti generací předchozích. Tímto týmem by měli být profesionální vychovatelé/učitelé, pro které bude asi zapotřebí nově koncipovat vysokoškolskou přípravu.

 

A právě uchopení tohoto problému, kterým nutnost změny profesní přípravy učitelů s ohledem na výše uvedené je, manažerským*) způsobem, tj. v tomto případě strategickým přístupem, se stalo předmětem této práce, která koncepčně do jisté míry odpovídá základním otázkám strategického přístupu (Veselý, Paterová, Nekola, 2007, s. 78)Jaký máme problém? → Kde jsme a kam jdeme?  → Kam se chceme dostat? →Jak se tam dostaneme? Cílem práce je zdůvodnit nutnost zásadní proměny v profesní přípravě učitelů a navrhnout konkrétní opatření.

 

V možnostech práce není pojmout téma důkladně**), ale přesto se jedná o pokus nahlédnout na téma z určitého úhlu komplexně, jako by jeho hlavní čtenáři měli být politici, kteří by v dané věci měli rozhodovat či se nějakým způsobem angažovat. „Věda nemůže rozhodovat o tom, co je společensky správné a hodnotné a které zájmy mají být sledovány, politika si pak zase již nemůže dovolit zasahovat do života lidí zcela iracionálně, bez jakéhokoli smysluplného odůvodnění“ (Veselý, 2007, s. 14).

 

Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola Kontext doby coby závažný imperativ popisuje v hrubých rysech současný svět, z jehož stavu a vývoje vyvěrá naléhavý požadavek vůči učitelům/vychovatelům. Druhá kapitola Současný stav profesní přípravy učitelů se dotýká přes aktuální otázky školního vzdělávání a učitelů současné učitelské přípravy na pedagogických fakultách a přináší analýzu jejich studijních plánů. Třetí kapitola Cíle profesní přípravy učitelů v kontextu doby koresponduje s prvními dvěma kapitolami, z nichž jsou vyvozeny návrhy změn ve vzdělávání budoucích učitelů. Čtvrtá kapitola Hlavní kroky k realizaci nových cílů nastiňuje základní opatření, která jsou nezbytná k uskutečnění změny profesní přípravy učitelů.

 

 

*) V roce 1989 vydalo OECD publikaci Schools and Quality, An International Report, v níž byly zformulovány zásady managementu vzdělávání. Podle jedné z nich je třeba zajistit, aby učitelé procházeli efektivním počátečním vzděláváním. S tím také souvisí jedno ze sedmi opatření vzdělávací politiky F. Whelana (Lessons Learned: How Good Policies Produce Better Schools, 2009): Investovat do rozvoje profesních znalostí a dovedností.

 

**) Práce se tematicky dotýká výzkumného záměru PedF UK „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“, z jehož výstupů, které byly již zveřejněny, bylo v práci čerpáno.

 

 

Celý text práce: MLEZIVA Nutnost změny profesní přípravy učitelů.pdf 

 

 

 

Kontakt

KONTAKT

Jan-Michal Mleziva
Vyšehradská 45
128 00 Praha 2

+420 224 914 288

mleziva@centrum.cz